- Mã ngành: D140211

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Tổ hợp các môn xét tuyển: Toán - Lý - Hóa, Toán - Lý - Tiếng Anh

- Mục tiêu đào tạo:

Trang bị kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng; kiến thức về Vật lý đại cương, Vật lý lý thuyết, Vật lý thực nghiệm, Toán cho Vật lý; kiến thức về Tâm lý học, Giáo dục học để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh; Hiểu biết các cơ sở lý luận cổ điển và hiện đại về quá trình dạy học Vật lý ở trường trung học phổ thông gồm quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung chương trình, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học Vật lý;

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Giảng dạy Vật lý ở trường phổ thông, trường Trung học chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học hoặc làm việc trong các cơ sở nghiên cứu khoa học. Chuyên gia tại các cơ sở ứng dụng khoa học kỹ thuật trên các lĩnh vực: quang tử, cơ - điện, sản xuất, kinh doanh thiết bị khoa học - kỹ thuật.

Học thạc sĩ và tiến sĩ các chuyên ngành thuộc Vật lý học và Phương pháp dạy học Vật lý.

- Thông tin liên hệ:

+ Phòng Đào tạo

Điện thoại: 038.3856394

Đường dây nóng tuyển sinh đại học chính quy: 038.898 8989

+ Khoa Vật lý và Công nghệ

Điện thoại: 038.3855777

Phụ trách tuyển sinh: PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng. Điện thoại: 0948.257789