- Mã ngành: D140205

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Tổ hợp các môn xét tuyển: Văn - Sử - Địa, Toán - Văn - Tiếng Anh

- Mục tiêu đào tạo:

Trang bị kiến thức giáo dục đại cương; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng; các phạm trù, quy luật, nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin; kiến thức cơ bản về lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, pháp luật Việt Nam; kiến thức nghiệp vụ Sư phạm, bao gồm Tâm lý học, Giáo dục học, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh;

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Giảng dạy môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông;

Giảng dạy môn Chính trị ở các trường trung cấp chuyên nghiệp, các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; Giảng dạy về lý luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng, trường chính trị cấp tỉnh;

Làm việc trong các cơ quan quản lý giáo dục; các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị.

Học sau đại học các chuyên ngành thuộc lĩnh vực chính trị như: Lý luận và phương pháp dạy học Chính trị, Chính trị học;

Tiếp tục học các chuyên ngành như: Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Thông tin liên hệ:

+ Phòng Đào tạo

Điện thoại: 038.3856394

Đường dây nóng tuyển sinh đại học chính quy: 038.898 8989

+ Khoa Giáo dục Chính trị

Điện thoại: 038.3855624

Phụ trách tuyển sinh: PGS.TS. Đinh Thế Định. Điện thoại: 0912.626385