- Mã ngành: D140208

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Tổ hợp các môn xét tuyển: Toán - Lý - Hóa, Văn - Sử - Địa, Toán - Văn - Tiếng Anh

- Mục tiêu đào tạo:

Trang bị kiến thức giáo dục đại cương và kiến thức cơ bản về đường lối cách mạng, đường lối quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam;

Có hiểu biết lý luận và thực tiễn về công tác quốc phòng - an ninh của Nhà nước, có nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, về nghệ thuật đánh giặc giữ nước của dân tộc, có kiến thức cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật quân sự, về điều lệnh quân đội Nhân dân Việt Nam;

Nắm vững kiến thức thức nghiệp vụ Sư phạm và phương pháp dạy học bộ môn để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh.

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Giảng dạy bộ môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh ở các trường THPT, trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học. Công tác ở các cơ quan trong hệ thống chính trị, cán bộ chuyên trách về Quốc phòng - An ninh ở các cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ trong các lĩnh vực về Quốc phòng - An ninh.

Học tập sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) các chuyên ngành tương ứng.

- Thông tin liên hệ:

+ Phòng Đào tạo

Điện thoại: 038.3856394

Đường dây nóng tuyển sinh đại học chính quy: 038.898 8989

+ Trung tâm Giáo dục quốc phòng - An ninh Vinh

Điện thoại: 038.3551541

Phụ trách tuyển sinh: Đại tá Trương Xuân Dũng; Điện thoại: 01628.966888 - Thiếu tá Nguyễn Ðình Lưu; Điện thoại: 0986.608954