- Mã ngành: 52140210

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Tổ hợp các môn xét tuyển: Toán - Lý - Hóa, Toán - Lý - Tiếng Anh

- Mục tiêu đào tạo:

Trang bị kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng; kiến thức cơ sở ngành đáp ứng được việc học các môn chuyên ngành, nghiên cứu chuyên sâu, tiếp cận công nghệ mới; kiến thức nghiệp vụ Sư phạm, biết sử dụng phối hợp các phương pháp dạy học tích cực vào dạy học Tin học ở trường trung học phổ thông.

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Làm công tác giảng dạy môn Tin học ở các trường Trung học Phổ thông, Trung học Chuyên nghiệpcác trường Cao đẳng, Đại học.

Là nghiên cứu viên trong các trường Đại học hay Viện nghiên cứu về lĩnh vực Công nghệ thông tin.

Đảm nhiệm được các vị trí công tác cụ thể: lập trình viên, thiết kế chương trình và dữ liệu, quản trị các hệ cơ sở dữ liệu, kiểm thử viên phần mềm, nghiên cứu viên… 

Có khả năng sử dụng Tin học để  làm việc trong các tổ chức hành chính, các doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục và đào tạo,…

- Thông tin liên hệ:

+ Phòng Đào tạo

Điện thoại: 0238.3855452, máy lẻ: 315

Đường dây nóng tuyển sinh đại học chính quy: 0238.898 8989

+ Viện Sư phạm Tự nhiên

Điện thoại: 0238.3855452, máy lẻ: 231

Phụ trách tuyển sinh: ThS. Trần Thị Kim Oanh. Điện thoại: 0912.488055