- Mã ngành: D140231

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Tổ hợp các môn xét tuyển: Toán - Văn - Tiếng Anh

- Mục tiêu đào tạo:

Trang bị kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng; kiến thức về giảng dạy tiếng Anh, lý luận về hoạt động dạy và học ngoại ngữ, các đường hướng và phương pháp giảng dạy tiếng Anh, kiểm tra đánh giá, tương đương chuẩn kiến thức TKT (Teaching Knowledge Test); kiến thức về ngôn ngữ tiếng Anh như một hệ thống và như công cụ giao tiếp trong thực tế giảng dạy tại lớp học; kiến thức cơ bản về văn hóa các nước nói tiếng Anh; kiến thức nghiệp vụ Sư phạm để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh;

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Giảng dạy tại các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học;

Công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp có liên quan đến công việc phiên, biên dịch tiếng Anh; cơ quan nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa trong và ngoài nước.

Học thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ học ứng dụng.

- Thông tin liên hệ:

+ Phòng Đào tạo

Điện thoại: 038.3856394

Đường dây nóng tuyển sinh đại học chính quy: 038.898 8989

+ Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Điện thoại: 038.3855392

Phụ trách tuyển sinh: ThS. Phan Thị Hương. Điện thoại: 0917.629226