- Mã ngành: D140171

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Tổ hợp các môn xét tuyển: Văn - Sử - Địa, Toán - Văn - Tiếng Anh

- Mục tiêu đào tạo:

Trang bị kiến thức cơ bản về khoa học văn học, ngôn ngữ học, tâm lý học, giáo dục học, phương pháp luận dạy học Ngữ văn; rèn luyện các kỹ năng dạy học, kỹ năng tổ chức hoạt động học tập và tham gia các hoạt động xã hội; tổ chức hoạt động kiến tập Sư phạm và thực tập Sư phạm ở trường phổ thông vào các năm thứ ba và thứ tư của khóa học.

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Giảng dạy môn Ngữ văn trong trường phổ thông; giảng dạy các học phần thuộc lĩnh vực Ngôn ngữ và Văn học trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; cán bộ quản lý giáo dục; nghiên cứu tại các viện nghiên cứu Văn học, Ngôn ngữ;

Công tác hoặc cộng tác viên trong các cơ quan giáo dục, văn hóa, thông tin và truyền thông có nhu cầu về nguồn nhân lực liên quan đến Ngữ văn.

Có khả năng học sau đại học ở các chuyên ngành Ngữ văn, Lý luận và phương pháp dạy học Ngữ văn và Tiếng Việt;

Có khả năng học văn bằng hai các ngành khoa học xã hội và nhân văn.

- Thông tin liên hệ:

+ Phòng Đào tạo

Điện thoại: 038.3856394

Đường dây nóng tuyển sinh đại học chính quy: 038.898 8989

+ Khoa Sư phạm Ngữ văn

Điện thoại: 038.3855609

Phụ trách tuyển sinh: TS. Nguyễn Hoài Nguyên. Điện thoại: 0912.922305