- Mã ngành: D140218

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Tổ hợp các môn xét tuyển: Văn - Sử - Địa, Văn - Sử - Tiếng Anh

- Mục tiêu đào tạo:

Trang bị kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng; kiến thức đầy đủ và chuyên sâu về Giáo dục Thể chất;

Nắm vững lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới một cách có hệ thống; hiểu biết cơ bản về kiến thức của các khoa học có liên quan như Khảo cổ học, Dân tộc học, Văn hoá học, Địa phương học...; hiểu biết về chương trình, sách giáo khoa Lịch sử ở trường phổ thông;

Nắm vững kiến thức nghiệp vụ Sư phạm, bao gồm Tâm lý học, Giáo dục học, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử ở trường phổ thông để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh;

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Giảng dạy bộ môn Lịch sử trong các trường phổ thông, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

Cán bộ trong các cơ quan, đoàn thể, tổ chức... có nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực am hiểu về Lịch sử.

Tiếp tục học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ trong các lĩnh vực chuyên sâu về giảng dạy lịch sử và những lĩnh vực có liên quan khác. Học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) ngành Lịch sử và các chuyên ngành gần.

- Thông tin liên hệ:

+ Phòng Đào tạo

Điện thoại: 038.3856394

Đường dây nóng tuyển sinh đại học chính quy: 038.898 8989

+ Khoa Lịch sử

Điện thoại: 038.3855728

Phụ trách tuyển sinh: TS. Lê Thế Cường. Điện thoại: 0989.546346