- Mã ngành: D140212

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Tổ hợp các môn xét tuyển: Toán - Lý - Hóa, Toán - Hóa - Sinh, Toán - Hóa - Tiếng Anh

- Mục tiêu đào tạo:

Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng;

Nắm vững kiến thức Hóa học hiện đại một cách hệ thống, cập nhật, có kiến thức liên ngành gần;

Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật phòng thí nghiệm hóa học;

Nắm vững kiến thức nghiệp vụ Sư phạm, bao gồm Tâm lý học, Giáo dục học, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh;

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Giảng dạy Hóa học ở trường trung học phổ thông và trung học cơ sở, trường Trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề, trường đại học và cao đẳng hoặc làm việc trong các cơ sở nghiên cứu khoa học.

Chuyên gia về hóa học tại các cơ sở ứng dụng khoa học kỹ thuật trên các lĩnh vực: phân tích, kiểm nghiệm, đo lường chất lượng, an toàn thực phẩm, các phòng thí nghiệm, kinh doanh thiết bị khoa học - kỹ thuật lĩnh vực hóa - sinh - y dược.

Cán bộ nghiên cứu tại các Viện và Trung tâm nghiên cứu; Cán bộ phân tích kiểm nghiệm hóa học tại các cơ sở dịch vụ phân tích thí nghiệm, cán bộ chuyên môn trong lĩnh vực kinh doanh hóa chất, thiết bị ngành hóa - sinh - y dược; Cán bộ quản lý giáo dục.

Học thạc sĩ và tiến sĩ các chuyên ngành Hóa học và Phương pháp dạy học Hóa học.

- Thông tin liên hệ:

+ Phòng Đào tạo

Điện thoại: 038.3856394

Đường dây nóng tuyển sinh đại học chính quy: 038.898 8989

+ Khoa Hóa học

Điện thoại: 038.3855751

Phụ trách tuyển sinh: TS. Lê Đức Giang. Điện thoại: 0912.091407