- Mã ngành: D140219

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Tổ hợp các môn xét tuyển: Văn - Sử - Địa, Văn - Địa - Tiếng Anh

- Mục tiêu đào tạo:

Trang bị kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng; kiến thức đầy đủ và chuyên sâu về Giáo dục Thể chất; Đào tạo giáo viên có trình độ cử nhân khoa học địa lý, có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ Sư phạm để giảng dạy địa lý ở các trường trung học phổ thông, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục về quy mô, chất lượng, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Có chí hướng, có khả năng tự học, tự nghiên cứu nhằm đạt được những trình độ cao hơn.

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Giảng dạy môn Địa lý và các nội dung tích hợp có liên quan đến bộ môn ở các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, trường Đại học, Cao đẳng;

Cán bộ nghiên cứu tại các viện, trung tâm về lĩnh vực Địa lý học và lĩnh vực giáo dục; Cán bộ quản lý giáo dục; đảm nhận các công việc khác như cán bộ quản lý giáo dục và các lĩnh vực có liên quan.

Có khả năng học sau đại học (thạc sĩ và tiến sĩ) ngành địa lý và các chuyên ngành gần.

- Thông tin liên hệ:

+ Phòng Đào tạo

Điện thoại: 038.3856394

Đường dây nóng tuyển sinh đại học chính quy: 038.898 8989

+ Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên

Điện thoại: 038.3555732

Phụ trách tuyển sinh: TS. Nguyễn Thị Hoài. Điện thoại: 0913.049068