- Mã ngành: D140202

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Tổ hợp các môn xét tuyển: Toán - Lý - Hóa, Toán - Văn - Tiếng Anh, Văn - Sử - Địa

- Mục tiêu đào tạo:

Trang bị kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng; kiến thức khoa học cơ bản bao gồm Toán, Tiếng Việt, Văn học, Tự nhiên và Xã hội, Đạo đức, Mĩ thuật, Âm nhạc, Kỹ thuật, Sinh lý trẻ đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp;

Có kiến thức nghiệp vụ Sư phạm, bao gồm Tâm lý học, Giáo dục học, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn để dạy tốt các môn học và tổ chức tốt các hoạt động giáo dục học sinh tiểu học;

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Giáo viên các trường Tiểu học; Giảng viên các trường Cao đẳng, Đại học đào tạo giáo viên Tiểu học; Chuyên viên về lĩnh vực giáo dục Tiểu học của các sở, phòng Giáo dục và Đào tạo; Cán bộ các cơ quan, tổ chức nghiên cứu và tư vấn phát triển giáo dục Tiểu học.

Học tiếp chương trình sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) các chuyên ngành Giáo dục học (cấp Tiểu học), Quản lý giáo dục, Lý luận và phương pháp dạy học Tiểu học, Lý luận và lịch sử giáo dục.

- Thông tin liên hệ:

+ Phòng Đào tạo

Điện thoại: 038.3856394

Đường dây nóng tuyển sinh đại học chính quy: 038.898 8989

+ Khoa Giáo dục

Điện thoại: 038.3855723

Phụ trách tuyển sinh: PGS.TS. Chu Thị Thuỷ An. Điện thoại: 0912.884326