- Mã ngành: D140206

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Tổ hợp các môn xét tuyển: Toán - Sinh - Năng khiếu

- Mục tiêu đào tạo:

Trang bị kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng; kiến thức đầy đủ và chuyên sâu về Giáo dục Thể chất; phương pháp tư duy lôgíc để nâng cao trình độ khoa học và nghiệp vụ Sư phạm, đáp ứng được các yêu cầu đổi mới giáo dục; kiến thức nghiệp vụ Sư phạm, bao gồm Tâm lý học, Giáo dục học, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Giáo dục Thể chất để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh;

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Giáo viên giảng dạy môn Thể dục ở các trường phổ thông, giảng viên giảng dạy các học phần Giáo dục thể chất ở các cơ sở giáo dục và đào tạo;

Cán bộ nghiên cứu ở các cơ sở nghiên cứu khoa học Thể dục - Thể thao;

Cán bộ quản lý, cán bộ phong trào Thể dục - Thể thao ở các sở, phòng văn hóa, thể thao và du lịch.

Học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) các chuyên ngành tương ứng.

- Thông tin liên hệ:

+ Phòng Đào tạo

Điện thoại: 038.3856394

Đường dây nóng tuyển sinh đại học chính quy: 038.898 8989

+ Khoa Thể dục

Điện thoại: 038.3855752

Phụ trách tuyển sinh: TS. Nguyễn Mạnh Hùng. Điện thoại: 0912.169906