- Mã ngành: D580208

- Thời gian đào tạo: 5 năm

- Tổ hợp các môn xét tuyển: Toán - Lý - Hóa, Toán - Lý - Tiếng Anh

- Mục tiêu đào tạo:

Trang bị kiến thức về lý luận chính trị và pháp luật của nhà nước; kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, ứng dụng các phương pháp luận trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn; Kiến thức các môn khoa học cơ bản và cơ sở liên quan đến chuyên ngành đào tạo và vận dụng được vào ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kiến thức chuyên sâu ngành xây dựng và vận dụng được vào tính toán thiết kế, lập biện pháp, tổ chức, quản lý, điều hành thi công các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp;

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực xây dựng; Các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực đầu tư xây dựng; Viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo trong lĩnh vực xây dựng;

Có khả năng tự học tập và nâng cao trình độ học vấn suốt đời; tiếp tục học tập ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

- Thông tin liên hệ:

+ Phòng Đào tạo

Điện thoại: 038.3856394

Đường dây nóng tuyển sinh đại học chính quy: 038.898 8989

+ Khoa Xây dựng

Điện thoại: 038.3552497

Phụ trách tuyển sinh: TS. Phan Văn Tiến. Điện thoại: 0917.012255