- Mã ngành: D620102

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Tổ hợp các môn xét tuyển: Toán - Lý - Hóa, Toán - Hóa - Sinh, Toán - Văn - Tiếng Anh

- Mục tiêu đào tạo:

Trang bị kiến thức về lý luận chính trị và pháp luật của nhà nước; kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, ứng dụng các phương pháp luận trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn; kiến thức cơ bản, thực tiễn và hiện đại về khuyến nông học, các phương pháp khuyến nông, phát triển cộng đồng nông thôn, xã hội học nông thôn, quản lý tài nguyên và môi trường nông thôn, phương pháp nghiên cứu phát triển nông thôn, kinh tế nông nghiệp - nông thôn, quy hoạch phát triển nông thôn để đảm nhận được các công việc trong hoạt động Khuyến nông và Phát triển nông thôn; kiến thức chuyên sâu về một trong các chuyên ngành sau: Khuyến nông, Nông - Lâm nghiệp vùng cao, Khuyến ngư hoặc Phát triển nông thôn;

Hiểu và ứng dụng được vào thực tiễn các kiến thức ngành và liên ngành như Nông - Lâm - Ngư kết hợp, Lâm nghiệp cơ bản, Thú y đại cương, Hệ thống nông nghiệp, Chăn nuôi đại cương, Nông học đại cương, Nuôi trồng thuỷ sản cơ bản, Bảo vệ thực vật;

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Làm việc tại các cơ quan nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ cấp xã đến cấp trung ương;Các doanh nghiệp, công ty, nhà máy thuộc lĩnh vực Nông - Lâm - Ngư; Các tổ chức chính phủ, phi chính phủ và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực Khuyến nông và Phát triển nông thôn; Các trung tâm, viện khoa học - công nghệ, các trường trung cấp nghề, cao đẳng và đại học thuộc lĩnh vực nông và Phát triển nông thôn.

Tiếp tục các khóa bồi dưỡng, đào tạo ngắn hạn, dài hạn về các kiến thức nghiệp vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực nông và Phát triển nông thôn và các lĩnh vực khác có liên quan;

Học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) trong các lĩnh vực nông và Phát triển nông thôn.

- Thông tin liên hệ:

+ Phòng Đào tạo

Điện thoại: 038.3856394

Đường dây nóng tuyển sinh đại học chính quy: 038.898 8989

+ Khoa Nông Lâm Ngư

Điện thoại: 038.8909293

Phụ trách tuyển sinh: TS. Nguyễn Đình Vinh. Điện thoại: 0914.970709