- Mã ngành: D220113

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Tổ hợp các môn xét tuyển: Văn - Sử - Địa, Toán - Văn - Tiếng Anh

- Mục tiêu đào tạo:

Trang bị kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng; kiến thức cơ bản và có hệ thống về Việt Nam học và kiến thức của các khoa học có liên quan như Văn hóa học, Địa phương học,...; kiến thức cơ bản, nền tảng của khoa học Du lịch; kiến thức khoa học và hiện đại về các chuyên ngành khác nhau của Du lịch học như Văn hóa du lịch, Hướng dẫn du lịch, Khách sạn - Nhà hàng,...

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Làm hướng dẫn viên du lịch, quản lý và kinh doanh du lịch cho các công ty lữ hành, các tổ chức kinh doanh du lịch, các khách sạn, nhà hàng trong và ngoài nước;

Cán bộ trong các cơ quan, đoàn thể, tổ chức có nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực am hiểu về Việt Nam học, Du lịch học;

Nghiên cứu và giảng dạy (nếu có chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm) Việt Nam học, Du lịch học tại các cơ sở đào tạo và cơ quan văn hóa - thông tin - du lịch.

Tiếp tục học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ (thạc sĩ, tiến sĩ) trong các lĩnh vực chuyên sâu về ngành Việt Nam học, Du lịch học và các lĩnh vực có liên quan khác.

- Thông tin liên hệ:

+ Phòng Đào tạo

Điện thoại: 038.3856394

Đường dây nóng tuyển sinh đại học chính quy: 038.898 8989

+ Khoa Lịch sử

Điện thoại: 038.3855728

Phụ trách tuyển sinh: TS. Lê Thế Cường. Điện thoại: 0989.546346