- Mã ngành: D310201

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Tổ hợp các môn xét tuyển: Văn - Sử - Địa, Toán - Văn - Tiếng Anh, Toán - Lý - Hóa

- Mục tiêu đào tạo:

Trang bị kiến thức giáo dục đại cương; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng; các phạm trù, quy luật và nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin; kiến thức cơ bản về lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, về lý luận chính trị;

Có khả năng tham mưu, quản lý và năng lực tổ chức thực tiễn trên lĩnh vực giáo dục chính trị, tư tưởng;

Có khả năng nghiên cứu khoa học, chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực lý luận chính trị;

Có kĩ năng làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỉ luật và tác phong công nghiệp.

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Làm việc trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị các cấp như: trong các ban ngành của tổ chức Đảng cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; trong tổ chức Đoàn thanh niên cấp tỉnh, cấp huyện; trong tổ chức hội liên hiệp phụ nữ,...; các tổ chức kinh tế - xã hội; các cơ quan lý, nghiên cứu lý luận chính trị;

Nghiên cứu, giảng dạy Chính trị học trong hệ thống trường Đảng, các trường Đại học, Cao đẳng, các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề;

Có khả năng học đại học văn bằng hai và tiếp tục học lên trình độ sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ).

- Thông tin liên hệ:

+ Phòng Đào tạo

Điện thoại: 038.3856394

Đường dây nóng tuyển sinh đại học chính quy: 038.898 8989

+ Khoa Giáo dục Chính trị

Điện thoại: 038.3855624

Phụ trách tuyển sinh: PGS.TS. Đinh Thế Định. Điện thoại: 0912.626385