- Mã ngành: D320101

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Tổ hợp các môn xét tuyển: Văn - Sử - Địa, Toán - Văn - Tiếng Anh, Văn - Sử - Tiếng Anh

- Mục tiêu đào tạo:

Trang bị kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng; kiến thức cơ bản, hệ thống về khoa học báo chí; kiến thức cơ bản về 4 loại hình báo chí: Báo in, Phát thanh, Truyền hình, Báo điện tử; biết chuyên sâu về 1 trong 4 loại hình đó và biết cơ bản về quan hệ công chúng, quảng cáo, tổ chức sự kiện,...;

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Đảm trách các công việc ở các cơ quan báo chí, tuyên truyền (Báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình,...), trong bộ máy chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp... có nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực báo chí;

Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp có đào tạo ngành báo chí và truyền thông.

Có khả năng học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) các chuyên ngành báo chí;

Học văn bằng hai các ngành khoa học xã hội và nhân văn.

- Thông tin liên hệ:

+ Phòng Đào tạo

Điện thoại: 038.3856394

Đường dây nóng tuyển sinh đại học chính quy: 038.898 8989

+ Khoa Sư phạm Ngữ văn

Điện thoại: 038.3855609

Phụ trách tuyển sinh: TS. Nguyễn Hoài Nguyên. Điện thoại: 0912.922305