- Mã ngành: D760101

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Tổ hợp các môn xét tuyển: Văn - Sử - Địa, Toán - Văn - Tiếng Anh

- Mục tiêu đào tạo:

Trang bị kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng; kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lý thuyết và phương pháp thực hành công tác xã hội; có hiểu biết cơ bản về các khoa học liên quan như: Xã hội học, Tâm lý học, Dân tộc học, Văn hóa học, Quản trị nhân lực...; kiến thức cơ bản về sự tác động của các vấn đề xã hội tới cá nhân, cộng đồng; hiểu biết về y tế công cộng phục vụ cho việc chăm sóc sức khỏe ban đầu;

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Cung cấp các dịch vụ xã hội, tham vấn tâm lý.

Giảng dạy và nghiên cứu Công tác xã hội.

Tham gia thực hiện, điều phối các dự án xã hội và phát triển; Đánh giá tác động các dự án xã hội và phát triển; Nghiên cứu và phân tích chính sách xã hội;

Làm công tác xã hội chuyên nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau như: sức khỏe, giáo dục, pháp luật, kinh tế, văn hoá - xã hội, hôn nhân và gia đình, tôn giáo tín ngưỡng, môi trường, dân số, truyền thông; Các trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm giáo dục xã hội ở các tỉnh; Các tổ chức bảo trợ xã hội từ trung ương đến địa phương; Các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể quần chúng; Các cơ quan thuộc ngành Y tế, ngành Lao động Thương binh và Xã hội.

Tiếp tục học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ (thạc sĩ, tiến sĩ) trong các lĩnh vực chuyên sâu về ngành Công tác xã hội và các lĩnh vực liên quan khác.

- Thông tin liên hệ:

+ Phòng Đào tạo

Điện thoại: 038.3856394

Đường dây nóng tuyển sinh đại học chính quy: 038.898 8989

+ Khoa Lịch sử

Điện thoại: 038.3855728

Phụ trách tuyển sinh: TS. Lê Thế Cường. Điện thoại: 0989.546346