- Mã ngành: D220342

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Tổ hợp các môn xét tuyển: Văn - Sử - Địa, Toán - Văn - Tiếng Anh, Toán - Lý - Hóa

- Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo các kỹ năng chuyên sâu như: quản lý, tổ chức, điều hành các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong khu vực nhà nước và ngoài nhà nước; kỹ năng nghiên cứu, đề xuất các chính sách văn hóa; kỹ năng quản lý, điều hành các tổ chức văn hóa; kỹ năng tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật ở các cấp..., nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển nền văn hóa của các địa phương cũng như cả nước.

Đào tạo nguồn nhân lực ngành Quản lý Văn hóa có kiến thức và kỹ năng hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu của xã hội và nghề nghiệp trong giai đoạn chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Tiếp tục học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) chuyên ngành Quản lý văn hóa.

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Cán bộ trong các cơ quan quản lý thiết chế văn hoá ở cơ sở như: Thư viện, Bảo tàng, Sở Văn hoá - Thông tin, Phòng văn hoá - Thông tin, các cơ quan báo chí...; các cơ quan quản lý Nhà nước có nhu cầu cán bộ văn hóa. Nghiên cứu và giảng dạy (nếu có chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm) ngành Văn hóa, Quản lý văn hóa tại các cơ sở đào tạo và các cơ quan văn hóa - thông tin.

Cán bộ trong các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội có nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực am hiểu kiến thức về văn hóa, nghệ thuật

Tiếp tục học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ trong các lĩnh vực chuyên sâu về khoa học quản lý, về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và các lĩnh vực có liên quan khác.

- Thông tin liên hệ:

+ Phòng Đào tạo

Điện thoại: 038.3856394

Đường dây nóng tuyển sinh đại học chính quy: 038.898 8989

+ Khoa Lịch sử

Điện thoại: 038.3855728

Phụ trách tuyển sinh: TS. Lê Thế Cường. Điện thoại: 0989.546346