- Mã ngành: D140114

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Tổ hợp các môn xét tuyển: Văn - Sử - Địa, Toán - Văn - Tiếng Anh, Toán - Lý - Hóa

- Mục tiêu đào tạo:

Trang bị kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng; kiến thức cơ bản và chuyên sâu về hành chính giáo dục và quản lý giáo dục trong nhà trường và các cơ sở giáo dục khác; kiến thức chuyên ngành Sư phạm liên quan đến quá trình giáo dục và dạy học ở các cơ sở giáo dục; các kiến thức cơ bản, hiện đại và cập nhật về chính trị, văn hóa, quản lý nói chung và quản lý giáo dục nói riêng; về phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục;

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Chuyên viên quản lý hành chính giáo dục trong các cơ quan quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo) và các cơ sở giáo dục (Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm giáo dục cộng đồng...), các tổ chức giáo dục ngoài công lập...

Chuyên viên văn phòng; quản lý cơ sở vật chất và thiết bị trường học; làm việc ở các phòng ban của các cơ sở giáo dục (trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung học dạy nghề, cao đẳng, đại học).

Chuyên viên phụ trách công tác văn hóa, giáo dục trong các cơ quan chính quyền các cấp UBND các cấp) và các tổ chức văn hóa giáo dục ở cộng đồng.

Cán bộ nghiên cứu trong các cơ quan nghiên cứu về quản lý giáo dục (các viện nghiên cứu, các trung tâm nghiên cứu của các trường đại học, cao đẳng...).

Giảng viên chuyên ngành Quản lý giáo dục trong các cơ sở đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục (các học viện quản lý giáo dục, trường đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục cấp tỉnh, thành phố, các khoa quản lý giáo dục trong trường đại học và cao đẳng).

Có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành tương ứng.

- Thông tin liên hệ:

+ Phòng Đào tạo

Điện thoại: 038.3856394

Đường dây nóng tuyển sinh đại học chính quy: 038.898 8989

+ Khoa Giáo dục

Điện thoại: 038.3855723

Phụ trách tuyển sinh: PGS.TS. Chu Thị Thuỷ An. Điện thoại: 0912.884326