- Mã ngành: D220201

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Tổ hợp các môn xét tuyển: Toán - Văn - Tiếng Anh

- Mục tiêu đào tạo:

Trang bị kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng; kiến thức tiếng Việt để biên dịch, phiên dịch và soạn thảo văn bản; kiến thức về lý thuyết biên, phiên dịch; kiến thức đại cương về văn hóa, xã hội, chính trị và kinh tế các nước nói tiếng Anh; về giao tiếp giao văn hóa nói chung và kiến thức giao tiếp Anh - Việt; về ngành du lịch, tiếng Anh du lịch, tiếng Anh kinh tế, tiếng Anh thương mại và tiếng Anh văn phòng;

Giao tiếp thành thạo tiếng Anh ở bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết tương đương bậc 5 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam;

Có thể biên dịch, phiên dịch đạt yêu cầu các thể loại ngôn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại;

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Làm việc tại bộ phận đối ngoại của các cơ quan quản lý nhà nước ở các ngành, các cấp; các công ty liên doanh, tổ chức phi chính phủ, tổ chức nước ngoài, các công ty du lịch, thương mại,...; các cơ quan nghiên cứu ngôn ngữ - văn hóa trong và ngoài nước;

Giảng dạy tại các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học (nếu có chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm).

Học thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh trong và ngoài nước, Ngôn ngữ tiếng Anh, Ngôn ngữ và Ngôn ngữ học ứng dụng.

- Thông tin liên hệ:

+ Phòng Đào tạo

Điện thoại: 038.3856394

Đường dây nóng tuyển sinh đại học chính quy: 038.898 8989

+ Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Điện thoại: 038.3855392

Phụ trách tuyển sinh: ThS. Phan Thị Hương. Điện thoại: 0917.629226