- Mã ngành: D380107

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Tổ hợp các môn xét tuyển: Toán - Lý - Hóa, Toán - Lý - Tiếng Anh, Văn - Sử - Địa, Toán - Văn - Tiếng Anh

- Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân Luật Kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt, có kiến thức cơ bản về Luật, có kiến thức chuyên sâu về pháp luật trong kinh doanh, đủ khả năng tiếp cận và xử lý những vấn đề pháp luật đặt ra trong thực tiễn hoạt động kinh doanh và quản lý nhà nước về kinh tế.

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Làm việc trong các cơ quan, tổ chức sau: Cơ quan Tư pháp: Tòa án, Viện kiểm sát, Thi hành án...; Các cơ quan bổ trợ Tư pháp: Văn phòng Công chứng, Văn phòng Luật sư, Trung tâm Đấu giá, Trung tâm Thừa phát lại...; Cơ quan hành chính Nhà nước: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; Các đơn vị sự nghiệp; Các Viện nghiên cứu; Ban Pháp chế ở các cơ quan, tổ chức khác; Nghiên cứu chuyên sâu về khoa học pháp lý cũng như thực tiễn áp dụng pháp luật.

Làm việc ở doanh nghiệp với tư cách là chuyên viên pháp lý phụ trách những công việc liên quan đến đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng, đề xuất giải pháp xử lý tình huống pháp lý trong kinh doanh, có thể phụ trách các công việc liên quan đến pháp luật và kinh tế trong các cơ quan Nhà nước (các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp), trong các tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội, có thể làm việc tại các trung tâm tư vấn trong lĩnh vực pháp luật kinh tế.

Tiếp tục học tập nâng cao và hoàn chỉnh kiến thức cơ bản, kiến thức chuyên sâu ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ về các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Luật học.

Tiếp tục học để có thể được bổ nhiệm các chức danh như Luật sư, công chứng viên, thừa phát lại.

- Thông tin liên hệ:

+ Phòng Đào tạo

Điện thoại: 038.3856394

Đường dây nóng tuyển sinh đại học chính quy: 038.898 8989

+ Khoa Luật

Điện thoại: 038.3556026

Phụ trách tuyển sinh: TS. Đinh Ngọc Thắng. Điện thoại: 0989.737177