- Mã ngành: D380101

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Tổ hợp các môn xét tuyển: Toán - Lý - Hóa, Toán - Lý - Tiếng Anh, Văn - Sử - Địa, Toán - Văn - Tiếng Anh

- Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân Luật học có kiến thức chuyên sâu về Luật học, có phẩm chất đạo đức chính trị tốt, có kỹ năng hành nghề trong mọi lĩnh vực pháp luật.

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Làm việc trong các cơ quan, tổ chức: Cơ quan Tư pháp: Tòa án, Viện kiểm sát, Thi hành án...; Các cơ quan bổ trợ Tư pháp: Văn phòng Công chứng, Văn phòng Luật sư, Trung tâm Đấu giá, Trung tâm Thừa phát lại...; Cơ quan hành chính Nhà nước: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; Các đơn vị sự nghiệp; Các Viện nghiên cứu; Ban Pháp chế ở các cơ quan, tổ chức khác; Nghiên cứu chuyên sâu về khoa học pháp lý cũng như thực tiễn áp dụng pháp luật.

Tiếp tục học tập nâng cao và hoàn chỉnh kiến thức cơ bản, kiến thức chuyên sâu ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ về các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Luật học.

- Thông tin liên hệ:

+ Phòng Đào tạo

Điện thoại: 038.3856394

Đường dây nóng tuyển sinh đại học chính quy: 038.898 8989

+ Khoa Luật

Điện thoại: 038.3556026

Phụ trách tuyển sinh: TS. Đinh Ngọc Thắng. Điện thoại: 0989.737177