- Mã ngành: D620105

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Tổ hợp các môn xét tuyển: Toán - Lý - Hóa, Toán - Hóa - Sinh, Toán - Văn - Tiếng Anh

- Mục tiêu đào tạo:

Trang bị kiến thức về lý luận chính trị và pháp luật của nhà nước; kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, ứng dụng các phương pháp luận trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn; kiến thức cơ bản, thực tiễn và hiện đại về kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn, phát triển bền vững, hệ thống nông nghiệp, quản trị doanh nghiệp nông nghiệp, lập và quản lý dự án nông nghiệp, kinh tế nông hộ, marketing nông nghiệp, chiến lược và kế hoạch phát triển nông nghiệp;

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Làm việc tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn; Các cơ quan nông nghiệp và phát triển nông thôn từ cấp xã đến cấp trung ương; Các doanh nghiệp, công ty, nhà máy thuộc lĩnh vực Nông nghiệp; Các tổ chức chính phủ, phi chính phủ và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực Nông nghiệp.

Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao và hoàn thiện kiến thức thuộc lĩnh vực Kinh tế nông nghiệp và các lĩnh vực khác có liên quan;

Học tiếp trình độ sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) trong lĩnh vực Kinh tế nông nghiệp.

- Thông tin liên hệ:

+ Phòng Đào tạo

Điện thoại: 038.3856394

Đường dây nóng tuyển sinh đại học chính quy: 038.898 8989

+ Khoa Nông Lâm Ngư

Điện thoại: 038.8909293

Phụ trách tuyển sinh: TS. Nguyễn Đình Vinh. Điện thoại: 0914.970709