1. Toán Giải tích

2. Đại số và Lý thuyết số

3. Hình học và Tô-pô

4. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

5. Lý thuyết Xác suất và Thống kê Toán học

6. Quang học

7. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

8. Hoá hữu cơ

9. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hoá học

10. Thực vật học

11. Lý luận ngôn ngữ

12. Văn học Việt Nam

13. Lịch sử thế giới cận đại và hiện đại

14. Lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại

15. Quản lý giáo dục