NHÓM 1: KHÓI NGÀNH KINH TẾ

1.1. NGÀNH KẾ TOÁN

1.2. NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

1.3. NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH

1.4. NGÀNH: KINH TẾ (Chuyên ngành Kinh tế đầu tư)

1.5. NGÀNH: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP

NHÓM 2: KHÓI NGÀNH KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ

2.1. NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

2.2. NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG

2.3. NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ động hóa

2.4. NGÀNH: KỸ THUẬT XÂY DỰNG

2.5. NGÀNH: KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

2.6. NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC (Chuyên ngành Hóa dược - Mỹ phâm)

2.7. NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NHÓM 3: KHÓI NGÀNH NÔNG LÂM NGƯ, MÔI TRƯỜNG

3.1. NGÀNH: NÔNG HỌC

3.2. NGÀNH: NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN

3.3. NGÀNH: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

3.4. NGÀNH: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

3.5. NGÀNH: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

3.6. NGÀNH: KHUYẾN NÔNG

NHÓM 4: KHÓI NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

4.1. NGÀNH: CHÍNH TRỊ HỌC

4.2. NGÀNH: QUẢN LÝ VĂN HÓA

4.3. NGÀNH: VIỆT NAM HỌC (Chuyên ngành Du lịch)

4.4. NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC

4.5. NGÀNH: CÔNG TÁC XÃ HỘI

4.6. NGÀNH: BÁO CHÍ

4.7. NGÀNH: LUẬT

4.8. NGÀNH: LUẬT KINH TẾ

NHÓM 5: GỒM CÁC NHÓM NGÀNH

5.1. NGÀNH: SƯ PHẠM TOÁN HỌC

5.2. NGÀNH: SƯ PHẠM TIN HỌC

5.3. NGÀNH: SƯ PHẠM VẬT LÝ

5.4. NGÀNH: SƯ PHẠM HÓA HỌC

5.5. NGÀNH: SƯ PHẠM NGỮ VĂN

5.6. NGÀNH: SƯ PHẠM LỊCH SỬ

5.7. NGÀNH: SƯ PHẠM ĐỊA LÝ

5.8. NGÀNH: GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

5.9. NGÀNH: GIÁO DỤC TIỂU HỌC

5.10. NGÀNH: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

5.11. NGANH: GIÁO DỤC MẦM NON

5.12. NGÀNH: GIÁO DỤC THỂ CHẤT

5.13. Ngành: Sư pHạM tiếng anh

5.14. NGÀNH: NGÔN NGỮ ANH


NHÓM 1: KHÓI NGÀNH KINH TẾ
Tô hợp các môn xét tuyên: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh; Toán, Văn, Tiếng Anh.
1.1. NGÀNH KẾ TOÁN
- Mã ngành: D340301
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Mục tiêu đào tạo: Người học được truyền thụ kiến thức cơ bản, rèn luyện kỹ năng thực hành nghiệp vụ kế toán, đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn kế toán và tổ chức công tác kế toán ở đơn vị, đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp ngành Kế toán làm việc ở bộ phận kế toán, tài chính tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:
Kế toán trưởng; kế toán viên tại các doanh nghiệp; kế toán ngân hàng; kế toán công tại cơ quan hành chính Nhà nước (Sở, Tỉnh, Thành phố, Huyện, Xã); Nhân viên tại kho bạc Nhà nước; Kiểm toán viên (Nhà nước, độc lập, nội bộ); Chuyên viên tư vấn Thuế, Kế toán, phân tích tài chính.
Giảng viên tại các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán
Học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp và các chuyên ngành tương ứng khác.
1.2. NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
- Mã ngành: D340201
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Mục tiêu đào tạo: Sinh viên sau khi tốt nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu về Tài chính - Ngân hàng đặc biệt là ngân hàng thương mại; có năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng.
- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:
Giám đốc tài chính, nhân viên giao dịch, chuyên viên phân tích tài chính, thẩm định giá, tư vấn tài chính, quan hệ khách hàng, phòng kế hoạch tài chính của các Sở, Ban, Ngành, Doanh nghiệp...
Giảng viên tại các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng.
Tiếp tục học ở bậc sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) về chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng và các ngành liên quan khác.
1.3. NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH
- Mã ngành: D340101
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Mục tiêu đào tạo: Ngành Quản trị kinh doanh cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về hoạt động quản trị của các tổ chức kinh doanh trong điều kiện cơ chế thị trường. Người học sẽ được chỉ dẫn về cách thức thực hiện các chức năng quản trị như lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch, kiểm tra và đánh giá trong thực tiễn quản lý kinh doanh nói chung cũng như quản trị các lĩnh vực hoạt động khác nhau của một tổ chức.
- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:
Quản lý, điều hành doanh nghiệp, quản trị nhân sự, tư vấn chiến lược, tổ chức sự kiện, thực hiện chương trình quảng cáo, Nhân viên kinh doanh, Giám sát bán hàng, Chuyên gia marketing.
Giảng viên tại các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành quản trị
Có thể học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) chuyên ngành Quản trị kinh doanh và các chuyên ngành liên quan khác.
1.4. NGÀNH: KINH TẾ (Chuyên ngành Kinh tế đầu tư)
- Mã ngành: D310101
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Mục tiêu đào tạo: Cử nhân Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế đầu tư) được đào tạo có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; bản lĩnh vững vàng, trình độ ngoại ngữ cao, tự tin và năng động; có khả năng phân tích, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực khác nhau trong nền kinh tế quốc dân.
- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:
Chuyên viên thẩm định giá, Giám đốc tài chính, Nhân viên ngân hàng (phân tích đầu tư).
Thành viên/Quản lý trong Ban quản lý dự án, Nhân viên của tổ chức phi Chính phủ, Chuyên viên tư vấn đầu tư, phân tích đầu tư, dự báo đầu tư, Chuyên viên các phòng kế hoạch, đầu tư tại các Sở, Ban, Ngành,...
Giảng viên tại các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kinh tế, Kinh tế đầu tư.
Học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) chuyên ngành Kinh tế đầu tư và các chuyên ngành tương ứng khác.
1.5. NGÀNH: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP
- Mã ngành: D620105
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Mục tiêu đào tạo: Trang bị kiến thức về lý luận chính trị và pháp luật của nhà nước; kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, ứng dụng các phương pháp luận trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn; kiến thức cơ bản, thực tiễn và hiện đại về kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn, phát triển bền vững, hệ thống nông nghiệp, quản trị doanh nghiệp nông nghiệp, lập và quản lý dự án nông nghiệp, kinh tế nông hộ, marketing nông nghiệp, chiến lược và kế hoạch phát triển nông nghiệp;
- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:
Làm việc tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn; Các cơ quan nông nghiệp và phát triển nông thôn từ cấp xã đến cấp trung ương; Các doanh nghiệp, công ty, nhà máy thuộc lĩnh vực Nông nghiệp; Các tổ chức chính phủ, phi chính phủ và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực Nông nghiệp.
Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao và hoàn thiện kiến thức thuộc lĩnh vực Kinh tế nông nghiệp và các lĩnh vực khác có liên quan.
Học tiếp trình độ sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) trong lĩnh vực Kinh tế nông nghiệp.
NHÓM 2: KHÓI NGÀNH KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ
Tô hợp các môn xét tuyên: Toán, Lý, Hóa; Toán, Hóa, Sinh; Toán, Văn, Tiếng Anh; Toán, Lý, Tiếng Anh.
2.1. NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ
- Mã ngành: D510301
- Thời gian đào tạo: 5 năm
- Mục tiêu đào tạo: Trang bị kiến thức về lý luận chính trị và pháp luật của nhà nước; kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, ứng dụng các phương pháp luận trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn; Kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điện, điện tử. Am hiểu công nghệ tiên tiến về các thiết bị điện và hệ thống điện.
- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:
Làm việc tại các nhà máy và các khu công nghiệp sử dụng các thiết bị điện, điện tử, các nhà máy điện và các trung tâm truyền tải điện, các viện, trung tâm nghiên cứu và phát triển về công nghệ điện, điện tử, các phòng, ban quản lý dự án về điện, điện tử.
Có khả năng tự học và nâng cao trình độ; tiếp tục học ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành tương ứng; Học văn bằng hai các ngành khoa học tự nhiên, kinh tế, kỹ thuật và công nghệ.
2.2. NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG
- Mã ngành: D520207
- Thời gian đào tạo: 5 năm
- Mục tiêu đào tạo: Trang bị kiến thức về lý luận chính trị và pháp luật của nhà nước; kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, ứng dụng các phương pháp luận trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn; Nắm vững và áp dụng được các nguyên tắc vận hành, các thông số kỹ thuật vào việc chẩn đoán, sửa chữa các hư hỏng trong hệ thống điện tử, truyền thông; Trang bị kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật truyền thông như: ghép kênh, trải phổ, anten truyền sóng, chuyển mạch, truyền dẫn, truyền số liệu và áp dụng các kỹ thuật này để phân tích hoạt động của các thiết bị tương ứng; kiến thức về nguyên lý và các phương pháp phân tích hoạt động của hệ thống thông tin điện thoại, vệ tinh, phát thanh, truyền hình, mạng máy tính, mạng viễn thông,...
- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:
Kĩ sư điện tử, truyền thông tại các nhà máy sản xuất linh kiện, phụ kiện, lắp ráp các thiết bị điện tử, truyền thông; Kĩ sư khai thác,vận hành, tối ưu hóa mạng.
Làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực điện tử, truyền thông; viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo trong lĩnh vực điện tử, truyền thông.
Có khả năng tự học và nâng cao trình độ; tiếp tục học ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.


2.3. NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ động hóa
- Mã ngành: D520216
- Thời gian đào tạo: 5 năm
- Mục tiêu đào tạo: Trang bị kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, kinh tế - xã hội, ứng dụng các phương pháp luận trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn; Kiến thức cơ sở toán, Vật lý, tin học để áp dụng trong mô tả, tính toán và mô phỏng các thiết bị và hệ thống đo lường, điều khiển và tự động hóa; kiến thức cơ sở lý thuyết mạch điện, tín hiệu, hệ thống, lý thuyết điều khiển, kỹ thuật điện và máy tính để áp dụng trong nghiên cứu, phân tích các thiết bị và hệ thống đo lường, điều khiển và tự động hóa; Kiến thức chuyên ngành chuyên sâu của kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, khai thác, sử dụng các công cụ phần mềm để áp dụng trong thiết kế và tính toán các hệ thống điều khiển và tự động hóa trong công nghiệp.
Nhận thức được mối liên hệ mật thiết giữa giải pháp kỹ thuật điều khiển và tự động hóa với các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường trong thế giới toàn cầu hóa.
- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:
Làm việc tại các xí nghiệp công nghiệp, các công ty tư vấn, thiết kế, xây lắp các công trình liên quan đến công nghệ Điện, Điện tử, Tự động hóa, công nghệ Robot... với vai trò người thực hiện trực tiếp hay người quản lý, điều hành; viện nghiên cứu, cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở đào tạo trong lĩnh vực Điều khiển và Tự động hóa.
Có khả năng tự học và nâng cao trình độ; tiếp tục học ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.
2.4. NGÀNH: KỸ THUẬT XÂY DỰNG
- Mã ngành: D580208
- Thời gian đào tạo: 5 năm
- Mục tiêu đào tạo: Trang bị kiến thức về lý luận chính trị và pháp luật của nhà nước; kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, ứng dụng các phương pháp luận trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn; Kiến thức các môn khoa học cơ bản và cơ sở liên quan đến chuyên ngành đào tạo và vận dụng được vào ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kiến thức chuyên sâu ngành xây dựng và vận dụng được vào tính toán thiết kế, lập biện pháp, tổ chức, quản lý, điều hành thi công các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.
- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:
Làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực xây dựng; Các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực đầu tư xây dựng; Viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo trong lĩnh vực xây dựng;
Có khả năng tự học và nâng cao trình độ; tiếp tục học ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.
2.5. NGÀNH: KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
- Mã ngành: D580205
- Thời gian đào tạo: 5 năm
- Mục tiêu đào tạo: Trang bị các kiến thức về lý luận chính trị và pháp luật của nhà nước; kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, ứng dụng các phương pháp luận trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn; Kiến thức cơ sở liên quan đến chuyên ngành đào tạo, biết vận dụng các kiến thức đó vào chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Kiến thức chuyên sâu ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông và có thể vận dụng để tính toán thiết kế, lập biện pháp, tổ chức, quản lý, điều hành thi công; biết vận dụng công nghệ mới trong xây dựng công trình giao thông.
- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:
Làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực công trình giao thông; Các cơ quan nhà nước về lĩnh vực quản lý và đầu tư xây dựng công trình giao thông; Viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông.
Có khả năng tự học và nâng cao trình độ; tiếp tục học ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. NGÀNH: CÔNG NGHỆ THỰC phẩm
- Mã ngành: D540101
- Thời gian đào tạo: 5 năm
- Mục tiêu đào tạo: Trang bị kiến thức về lý luận chính trị và pháp luật của nhà nước; kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, ứng dụng các phương pháp luận trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn; Kiến thức hệ thống và hiện đại về công nghệ thực phẩm; Hiểu biết về các quy trình sản xuất cơ bản trong công nghệ chế biến thực phẩm; Hiểu biết về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy móc, thiết bị cơ bản trong công nghệ chế biến thực phẩm để vận hành, khắc phục sự cố và nâng cao hiệu suất của máy; có khả năng thiết kế các máy thực phẩm; Kiến thức cơ bản về các hệ thống quản lý chất lượng như: HACCP, ISO 2000 và có thể vận dụng vào cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm.
- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:
Kỹ sư công nghệ, phụ trách kỹ thuật và điều hành sản xuất, phụ trách bộ phận đảm bảo chất lượng và quản lý chất lượng QA&QC ở các nhà máy, cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm.
Cán bộ phân tích kiểm nghiệm về thực phẩm, hàng hóa, quản lý nhà nước về thực phẩm.
Cán bộ kỹ thuật trong các cơ sở dịch vụ kinh doanh thực phẩm, thiết bị thực phẩm;
Nghiên cứu viên hoặc giảng viên tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo về công nghệ thực phẩm.
Học thạc sĩ và tiến sĩ các chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học thực phẩm, hoặc lĩnh vực hóa học (Hóa hữu cơ, Hóa vô cơ, Hóa học hợp chất thiên nhiên, Hóa phân tích).
Học văn bằng thứ hai: Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm có thể học thêm các ngành về khoa học tự nhiên, khối ngành kinh tế hoặc các ngành khối công nghệ, kỹ thuật khác.

2.6. NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC (Chuyên ngành Hóa dược - Mỹ phâm)
- Mã ngành: D510401
- Thời gian đào tạo: 5 năm
- Mục tiêu đào tạo: Trang bị kiến thức về lý luận chính trị và pháp luật của nhà nước; kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, ứng dụng các phương pháp luận trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn; kiến thức tổng quát về quá trình công nghệ và tổ chức sản xuất lĩnh vực Hóa học; Hiểu biết về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các máy móc, thiết bị cơ bản trong công nghệ kỹ thuật hóa học, các thiết bị chuyên dùng trong công nghệ hóa dược và mỹ phẩm để quản lý, vận hành cũng như điều khiển hệ thống thiết bị trong quá trình sản xuất dược phẩm và mỹ phẩm.
- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:
Kĩ sư công nghệ điều hành hệ thống sản xuất; cán bộ kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm và R&D tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất thuộc lĩnh vực Hóa học nói chung và lĩnh vực Hóa dược và Mỹ phẩm nói riêng.
Đảm nhận công tác nghiên cứu và giảng dạy tại các viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật hóa học và hóa dược - Mỹ phẩm.
Có thể tiếp tục học tập để nâng cao trình độ (thạc sĩ, tiến sĩ) trong các lĩnh vực: Công nghệ kỹ thuật hóa học, Công nghệ Hóa dược - Mỹ phẩm, Công nghệ thực phẩm.

2.7. NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
- Mã ngành: D480201
- Thời gian đào tạo: 5 năm
- Mục tiêu đào tạo: Trang bị kiến thức về lý luận chính trị và pháp luật của nhà nước; kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, ứng dụng các phương pháp luận trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn; Kiến thức cơ sở ngành để tiếp thu kiến thức chuyên ngành, nghiên cứu chuyên sâu, tiếp cận công nghệ mới; Kiến thức chuyên ngành phù hợp yêu cầu của thị trường lao động Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin) thuộc các lĩnh vực: Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính; Kỹ thuật máy tính; Mạng máy tính và truyền thông; Kiến thức liên quan đến nghiên cứu phát triển, gia công hay ứng dụng hệ thống phần mềm; kiến thức về thiết kế, xây dựng, cài đặt, vận hành và bảo trì phần cứng, phần mềm của hệ thống máy tính và các hệ thống thiết bị dựa trên máy tính.
- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:
Làm việc ở các vị trí có vận hành và ứng dụng Công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; các công ty lắp ráp, phân phối máy tính và các thiết bị tin học; các công ty phát triển phần mềm, thiết kế website, gia công phần mềm; các công ty tư vấn - thiết kế giải pháp mạng, giải pháp Công nghệ thông tin cho doanh nghiệp;
Giảng dạy ở các trường phổ thông, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, làm việc tại các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin.
Học tập nâng cao trình độ để đảm nhận các công việc như quản trị dự án, thiết kế hệ thống, chủ trì Công nghệ thông tin trong các cơ quan, tổ chức; Học tiếp chương trình sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) ngành Công nghệ thông tin và các chuyên ngành gần.
NHÓM 3: KHÓI NGÀNH NÔNG LÂM NGƯ, MÔI TRƯỜNG
Tô hợp các môn xét tuyên: Toán, Lý, Hóa; Toán, Hóa, Sinh; Toán, Văn, Tiếng Anh.
3.1. NGÀNH: NÔNG HỌC
- Mã ngành: D620109
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Mục tiêu đào tạo: Trang bị kiến thức về lý luận chính trị và pháp luật của nhà nước; kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, ứng dụng các phương pháp luận trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn; kiến thức cơ bản và hiện đại về cây trồng, di truyền và chọn giống, đất phân bón, bảo vệ thực vật, công nghệ sinh học nông nghiệp, hệ thống nông nghiệp, quản lý và khai thác bền vững các nguồn lực nông nghiệp, kỹ thuật canh tác để đảm nhận được các công việc trong hoạt động sản xuất, nghiên cứu và phát triển nông nghiệp - nông thôn.
- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:
Làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ cấp huyện đến cấp trung ương; Các doanh nghiệp, công ty (liên doanh và tư nhân) thuộc lĩnh vực nông nghiệp; Các tổ chức chính phủ, phi chính phủ và quốc tế về Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Các trung tâm và các viện khoa học công nghệ, các trường trung cấp, cao đẳng và đại học thuộc lĩnh vực nông nghiệp; Có khả năng thành lập và quản lý các doanh nghiệp nông nghiệp.
Tiếp tục học tập chương trình sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) về các chuyên ngành tương ứng; tham gia bồi dưỡng, đào tạo ngắn hạn, dài hạn về các kiến thức nghiệp vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
3.2. NGÀNH: NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN
- Mã ngành: D620301
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Mục tiêu đào tạo: Trang bị kiến thức về lý luận chính trị và pháp luật của nhà nước; kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, ứng dụng các phương pháp luận trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn.
Hiểu rõ và vận dụng được kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành và liên ngành vào các lĩnh vực chuyên môn Nuôi trồng thủy sản và các lĩnh vực liên quan.
Nắm vững và vận dụng thành thạo một trong các nội dung thuộc lĩnh vực chuyên ngành sau: Nuôi thuỷ sản nội địa, Nuôi thủy sản biển và đại dương, Chế biến và kinh doanh sản phẩm thuỷ sản hoặc Quản lý môi trường và bệnh thuỷ sản.
- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:
Làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về Nuôi trồng thủy sản và các lĩnh vực khác có liên quan; các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh Nuôi trồng thủy sản và các lĩnh vực có liên quan.
Giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề (nếu có Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm).
Nghiên cứu viên, kỹ thuật viên tại các viện nghiên cứu, các cơ sở chuyển giao công nghệ, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực có liên quan.
Thành lập và điều hành các doanh nghiệp Nuôi trồng thủy sản.
Tiếp tục học tập chương trình sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) về lĩnh vực Nuôi trồng thủy sản và các lĩnh vực liên quan khác.

3.3. NGÀNH: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG
- Mã ngành: D440301
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Mục tiêu đào tạo: Cử nhân Khoa học môi trường có kiến thức về vấn đề môi trường, nắm vững các tiêu chuẩn, luật và chính sách môi trường của Việt Nam. Thực hiện được các phương pháp phân tích, quan trắc, đánh giá tác động môi trường và kiểm soát môi trường.
- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:
Giảng dạy và nghiên cứu về Môi trường ở các trường Đại học, Cao đẳng, Các Viện nghiên cứu, các Trung tâm nghiên cứu về Môi trường, Biến đổi khí hậu.
Kiểm soát môi trường tại các nhà máy, cơ sở sản xuất, các trung tâm Quan trắc môi trường.
Làm việc tại các đơn vị Cảnh sát môi trường; các Cơ quan Quản lý Tài nguyên và môi trường các cấp từ Huyện, Thị xã, cấp Tỉnh và cấp Bộ.
Học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) về chuyên ngành Môi trường hoặc các chuyên ngành gần.
3.4. NGÀNH: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
- Mã ngành: D850101
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Mục tiêu đào tạo: Trang bị kiến thức về lý luận chính trị và pháp luật của nhà nước; kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, ứng dụng các phương pháp luận trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn; kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành, đáp ứng yêu cầu thực tiễn về quản lý tài nguyên và môi trường; kiến thức về công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý (GIS); hệ thống định vị toàn cầu (GPS).
- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:
Làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; các viện nghiên cứu, trung tâm tư vấn về tài nguyên và môi trường; các cơ sở sản xuất và kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp về đào tạo cán bộ quản lý tài nguyên và môi trường (nếu có Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm).
Có khả năng học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) các chuyên ngành có liên quan đến quản lý tài nguyên và môi trường.

3.5. NGÀNH: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
- Mã ngành: D850103
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Mục tiêu đào tạo: Trang bị kiến thức về lý luận chính trị và pháp luật của nhà nước; kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, ứng dụng các phương pháp luận trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn. Kiến thức cơ sở ngành đáp ứng việc tiếp thu kiến thức ngành Quản lý đất đai; Kiến thức cơ bản về trắc địa, bản đồ, công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin Địa lý (GIS); Kiến thức chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của Nhà nước về quản lý đất đai.
- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:
Làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; các công ty kinh doanh, sàn giao dịch bất động sản; các viện nghiên cứu, trung tâm tư vấn về lĩnh vực quản lý đất đai.
Giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp về đào tạo cán bộ quản lý đất đai (nếu có Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm).
Có khả năng học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) các chuyên ngành: Quản lý đất đai, Công nghệ địa chính, Trắc địa - Bản đồ, Trắc địa ảnh viễn thám và GIS.
3.6. NGÀNH: KHUYẾN NÔNG
- Mã ngành: D620102
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Mục tiêu đào tạo: Trang bị kiến thức về lý luận chính trị và pháp luật của nhà nước; kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, ứng dụng các phương pháp luận trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn; kiến thức cơ bản, thực tiễn và hiện đại về khuyến nông học, các phương pháp khuyến nông, phát triển cộng đồng nông thôn, xã hội học nông thôn, quản lý tài nguyên và môi trường nông thôn, phương pháp nghiên cứu phát triển nông thôn, kinh tế nông nghiệp - nông thôn, quy hoạch phát triển nông thôn để đảm nhận được các công việc trong hoạt động Khuyến nông và Phát triển nông thôn; kiến thức chuyên sâu về một trong các chuyên ngành sau: Khuyến nông, Nông - Lâm nghiệp vùng cao, Khuyến ngư hoặc Phát triển nông thôn.
Hiểu và ứng dụng được vào thực tiễn các kiến thức ngành và liên ngành như Nông - Lâm - Ngư kết hợp, Lâm nghiệp cơ bản, Thú y đại cương, Hệ thống nông nghiệp, Chăn nuôi đại cương, Nông học đại cương, Nuôi trồng thuỷ sản cơ bản, Bảo vệ thực vật.
- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:
Làm việc tại các cơ quan nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ cấp xã đến cấp trung ương;Các doanh nghiệp, công ty, nhà máy thuộc lĩnh vực Nông - Lâm - Ngư; Các tổ chức chính phủ, phi chính phủ và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực Khuyến nông và Phát triển nông thôn; Các trung tâm, viện khoa học - công nghệ, các trường trung cấp nghề, cao đẳng và đại học thuộc lĩnh vực nông và Phát triển nông thôn.
Tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo ngắn hạn, dài hạn về các kiến thức nghiệp vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực nông và Phát triển nông thôn và các lĩnh vực khác có liên quan.
Học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) trong các lĩnh vực nông và Phát triển nông thôn.
NHÓM 4: KHÓI NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
Tổ hợp các môn xét tuyển: Văn, Sử, Địa; Toán, Văn, Tiếng Anh; Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh.
4.1. NGÀNH: CHÍNH TRỊ HỌC
- Mã ngành: D310201
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Mục tiêu đào tạo: Trang bị kiến thức giáo dục đại cương; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng; các phạm trù, quy luật và nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin; kiến thức cơ bản về lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, về lý luận chính trị;
Có khả năng tham mưu, quản lý và năng lực tổ chức thực tiễn trên lĩnh vực giáo dục chính trị, tư tưởng.
Có khả năng nghiên cứu khoa học, chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực lý luận chính trị.
Có kĩ năng làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.
Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỉ luật và tác phong công nghiệp.
- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:
Làm việc trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị các cấp như: trong các ban ngành của tổ chức Đảng cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; trong tổ chức Đoàn thanh niên cấp tỉnh, cấp huyện; trong tổ chức hội liên hiệp phụ nữ,...; các tổ chức kinh tế - xã hội; các cơ quan lý, nghiên cứu lý luận chính trị.
Nghiên cứu, giảng dạy Chính trị học trong hệ thống trường Đảng, các trường Đại học, Cao đẳng, các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề;
Có khả năng tiếp tục học lên trình độ sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ).
4.2. NGÀNH: QUẢN LÝ VĂN HÓA
- Mã ngành: D220342
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Mục tiêu đào tạo: Đào tạo các kỹ năng chuyên sâu như: quản lý, tổ chức, điều hành các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; kỹ năng nghiên cứu, đề xuất các chính sách văn hóa; kỹ năng quản lý, điều hành các tổ chức văn hóa; kỹ năng tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật ở các cấp..., nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển nền văn hóa của các địa phương cũng như cả nước.
Đào tạo nguồn nhân lực ngành Quản lý Văn hóa có kiến thức và kỹ năng hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu của xã hội và nghề nghiệp trong giai đoạn chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.
Tiếp tục học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) chuyên ngành Quản lý văn hóa.
- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:
Cán bộ trong các cơ quan quản lý thiết chế văn hoá ở cơ sở như: Thư viện, Bảo tàng, Sở Văn hoá - Thông tin, Phòng văn hoá - Thông tin, các cơ quan báo chí...; các cơ quan quản lý Nhà nước có nhu cầu cán bộ văn hóa. Nghiên cứu và giảng dạy (nếu có Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm) ngành Văn hóa, Quản lý văn hóa tại các cơ sở đào tạo và các cơ quan văn hóa - thông tin.
Cán bộ trong các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội có nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực am hiểu kiến thức về văn hóa, nghệ thuật.
Tiếp tục học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ trong các lĩnh vực chuyên sâu về khoa học quản lý, về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và các lĩnh vực có liên quan khác.
4.3. NGÀNH: VIỆT NAM HỌC (Chuyên ngành Du lịch)
- Mã ngành: D220113
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Mục tiêu đào tạo: Trang bị kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng; kiến thức cơ bản và có hệ thống về Việt Nam học và kiến thức của các khoa học có liên quan như Văn hóa học, Địa phương học,...; kiến thức cơ bản, nền tảng của khoa học Du lịch; kiến thức khoa học và hiện đại về các chuyên ngành khác nhau của Du lịch học như Văn hóa du lịch, Hướng dẫn du lịch, Khách sạn - Nhà hàng,...
- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:
Làm hướng dẫn viên du lịch, quản lý và kinh doanh du lịch cho các công ty lữ hành, các tổ chức kinh doanh du lịch, các khách sạn, nhà hàng trong và ngoài nước.
Cán bộ trong các cơ quan, đoàn thể, tổ chức có nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực am hiểu về Việt Nam học, Du lịch học.
Nghiên cứu và giảng dạy (nếu có Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm) Việt Nam học, Du lịch học tại các cơ sở đào tạo và cơ quan văn hóa - thông tin - du lịch.
Tiếp tục học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ (thạc sĩ, tiến sĩ) trong các lĩnh vực chuyên sâu về ngành Việt Nam học, Du lịch học và các lĩnh vực có liên quan khác.
4.4. NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC
- Mã ngành: D140114
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Mục tiêu đào tạo: Trang bị kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng; kiến thức cơ bản và chuyên sâu về hành chính giáo dục và quản lý giáo dục trong nhà trường, các cơ sở giáo dục; kiến thức chuyên ngành sư phạm liên quan đến quá trình giáo dục và dạy học ở các nhà trường, các cơ sở giáo dục; các kiến thức cơ bản, hiện đại và cập nhật về chính trị, văn hóa - xã hội, quản lý nói chung và quản lý giáo dục nói riêng; về phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục.
- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:
Chuyên viên quản lý hành chính giáo dục trong các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo, các tổ chức giáo dục ngoài công lập...
Chuyên viên văn phòng; quản lý cơ sở vật chất và thiết bị trường học; làm việc ở các phòng ban của các cơ sở giáo dục.
Chuyên viên phụ trách công tác văn hóa, giáo dục trong các cơ quan chính quyền các cấp UBND các cấp) và các tổ chức văn hóa giáo dục ở cộng đồng.
Cán bộ nghiên cứu trong các cơ quan nghiên cứu về quản lý giáo dục (các viện nghiên cứu, các trung tâm nghiên cứu của các trường đại học, cao đẳng...).
Giảng viên chuyên ngành Quản lý giáo dục trong các cơ sở đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục (các học viện quản lý giáo dục, trường đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, các khoa giáo dục, quản lý giáo dục trong trường đại học và cao đẳng).
Có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành tương ứng.

4.5. NGÀNH: CÔNG TÁC XÃ HỘI
- Mã ngành: D760101
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Mục tiêu đào tạo: Trang bị kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng; kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lý thuyết và phương pháp thực hành công tác xã hội; có hiểu biết cơ bản về các khoa học liên quan như: Xã hội học, Tâm lý học, Dân tộc học, Văn hóa học, Quản trị nhân lực...; kiến thức cơ bản về sự tác động của các vấn đề xã hội tới cá nhân, cộng đồng; hiểu biết về y tế công cộng phục vụ cho việc chăm sóc sức khỏe ban đầu.
- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:
Cung cấp các dịch vụ xã hội, tham vấn tâm lý.
Giảng dạy và nghiên cứu Công tác xã hội.
Tham gia thực hiện, điều phối các dự án xã hội và phát triển; Đánh giá tác động các dự án xã hội và phát triển; Nghiên cứu và phân tích chính sách xã hội.
Làm công tác xã hội chuyên nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau như: sức khỏe, giáo dục, pháp luật, kinh tế, văn hoá - xã hội, hôn nhân và gia đình, tôn giáo tín ngưỡng, môi trường, dân số, truyền thông; Các trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm giáo dục xã hội ở các tỉnh; Các tổ chức bảo trợ xã hội từ trung ương đến địa phương; Các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể quần chúng; Các cơ quan thuộc ngành Y tế, ngành Lao động Thương binh và Xã hội.
Tiếp tục học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ (thạc sĩ, tiến sĩ) trong các lĩnh vực chuyên sâu về ngành Công tác xã hội và các lĩnh vực liên quan khác.


4.6. NGÀNH: BÁO CHÍ
- Mã ngành: D320101
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Mục tiêu đào tạo: Trang bị kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng; kiến thức cơ bản, hệ thống về khoa học báo chí; kiến thức cơ bản về 4 loại hình báo chí: Báo in, Phát thanh, Truyền hình, Báo điện tử; biết chuyên sâu về 1 trong 4 loại hình đó và biết cơ bản về quan hệ công chúng, quảng cáo, tổ chức sự kiện,...
- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:
Đảm trách các công việc ở các cơ quan báo chí, tuyên truyền (Báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình,...), trong bộ máy chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp... có nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực báo chí.
Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp có đào tạo ngành báo chí và truyền thông.
Có khả năng học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) các chuyên ngành báo chí.
Học văn bằng hai các ngành khoa học xã hội và nhân văn.
4.7. NGÀNH: LUẬT
- Mã ngành: D380101
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân Luật học có kiến thức chuyên sâu về Luật học, có phẩm chất đạo đức chính trị tốt, có kỹ năng hành nghề trong mọi lĩnh vực pháp luật.
- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:
Làm việc trong các cơ quan, tổ chức: Cơ quan Tư pháp: Tòa án, Viện kiểm sát, Thi hành án...; Các cơ quan bổ trợ Tư pháp: Văn phòng Công chứng, Văn phòng Luật sư, Trung tâm Đấu giá, Trung tâm Thừa phát lại...; Cơ quan hành chính Nhà nước: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; Các đơn vị sự nghiệp; Các Viện nghiên cứu; Ban Pháp chế ở các cơ quan, tổ chức khác; Nghiên cứu chuyên sâu về khoa học pháp lý cũng như thực tiễn áp dụng pháp luật.
Tiếp tục học tập nâng cao và hoàn chỉnh kiến thức cơ bản, kiến thức chuyên sâu ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ về các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Luật học.


4.8. NGÀNH: LUẬT KINH TẾ
- Mã ngành: D380107
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân Luật Kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt, có kiến thức cơ bản về Luật, có kiến thức chuyên sâu về pháp luật trong kinh doanh, đủ khả năng tiếp cận và xử lý những vấn đề pháp luật đặt ra trong thực tiễn hoạt động kinh doanh và quản lý nhà nước về kinh tế.
- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:
Làm việc trong các cơ quan, tổ chức sau: Cơ quan Tư pháp: Tòa án, Viện kiểm sát, Thi hành án...; Các cơ quan bổ trợ Tư pháp: Văn phòng Công chứng, Văn phòng Luật sư, Trung tâm Đấu giá, Trung tâm Thừa phát lại...; Cơ quan hành chính Nhà nước: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; Các đơn vị sự nghiệp; Các Viện nghiên cứu; Ban Pháp chế ở các cơ quan, tổ chức khác; Nghiên cứu chuyên sâu về khoa học pháp lý cũng như thực tiễn áp dụng pháp luật.
Làm việc ở doanh nghiệp với tư cách là chuyên viên pháp lý phụ trách những công việc liên quan đến đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng, đề xuất giải pháp xử lý tình huống pháp lý trong kinh doanh, có thể phụ trách các công việc liên quan đến pháp luật và kinh tế trong các cơ quan Nhà nước (các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp), trong các tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội, có thể làm việc tại các trung tâm tư vấn trong lĩnh vực pháp luật kinh tế.

NHÓM 5: GỒM CÁC NHÓM NGÀNH
a) Nhóm ngành Sư phạm tự nhiên
Tô hợp các môn xét tuyên: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh; Toán, Hóa, Sinh.

5.1. NGÀNH: SƯ PHẠM TOÁN HỌC
- Mã ngành: D140209
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Mục tiêu đào tạo: Trang bị kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng; kiến thức cơ sở, chuyên sâu và nâng cao về Toán học, gồm: Toán học sơ cấp, Toán Giải tích, Đại số và Lý thuyết số, Hình học và Tôpô, Xác suất và Thống kê toán học, Toán ứng dụng; kiến thức nghiệp vụ Sư phạm để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh.
- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:
Giáo viên Toán học tại các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, trung cấp chuyên nghiệp; Giảng viên Toán học tại các trường đại học và cao đẳng; Nghiên cứu viên ngành Toán tại các Viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu toán - tin học; Quản lý chuyên môn về giáo dục ở các nhà trường hoặc cơ quan quản lý nhà nước; hoạt động trong các doanh nghiệp có sử dụng công cụ toán học.
Hiện nay, Trường Đại học Vinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ với 5 chuyên ngành: Toán giải tích, Đại số và Lý thuyết số, Hình học và Tôpô, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán, Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học. Khoảng 20% sinh viên của Khoa Sư phạm Toán học tiếp tục học tập ở bậc sau đại học sau khi tốt nghiệp đại học; 15% sinh viên của khoa học cùng lúc hai chương trình đào tạo đại học để có cơ hội tìm việc làm khi ra trường và sử dụng công cụ toán học trong công việc.

5.2. NGÀNH: SƯ PHẠM TIN HỌC

- Mã ngành: D140210
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Mục tiêu đào tạo: Trang bị kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng; kiến thức cơ sở ngành đáp ứng được việc học các môn chuyên ngành, nghiên cứu chuyên sâu, tiếp cận công nghệ mới; kiến thức nghiệp vụ sư phạm, biết sử dụng phối hợp các phương pháp dạy học tích cực vào dạy học Tin học ở trường THPT.
- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:
Giảng dạy Tin học ở các trường phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học.
Vận hành và ứng dụng Công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Làm việc ở các công ty lắp ráp, phân phối máy tính và các thiết bị tin học; các công ty phát triển phần mềm, thiết kế website, gia công phần mềm; các công ty tư vấn, thiết kế giải pháp mạng, giải pháp Công nghệ thông tin cho doanh nghiệp.
Có khả năng học tiếp ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành Công nghệ thông tin; học tập, nâng cao trình độ để phục vụ quản trị dự án, thiết kế hệ thống, chủ trì Công nghệ thông tin trong các cơ quan, nhà trường, doanh nghiệp,...
5.3. NGÀNH: SƯ PHẠM VẬT LÝ
- Mã ngành: D140211
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Mục tiêu đào tạo: Trang bị kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng; kiến thức về Vật lý đại cương, Vật lý lý thuyết, Vật lý thực nghiệm, Toán cho
Vật lý; kiến thức về Tâm lý học, Giáo dục học để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh; Hiểu biết các cơ sở lý luận cổ điển và hiện đại về quá trình dạy học Vật lý ở trường THPT gồm quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung chương trình, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học Vật lý.
- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:
Giảng dạy Vật lý ở trường phổ thông, trường Trung học chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học hoặc làm việc trong các cơ sở nghiên cứu khoa học. Chuyên gia tại các cơ sở ứng dụng khoa học kỹ thuật trên các lĩnh vực: quang tử, cơ - điện, sản xuất, kinh doanh thiết bị khoa học - kỹ thuật.
Học thạc sĩ và tiến sĩ các chuyên ngành Vật lý học và Phương pháp dạy học Vật lý.

5.4. NGÀNH: SƯ PHẠM HÓA HỌC
- Mã ngành: D140212
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Mục tiêu đào tạo: Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng.
Nắm vững kiến thức Hóa học hiện đại một cách hệ thống, cập nhật, có kiến thức liên ngành gần.
Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật phòng thí nghiệm hóa học.
Nắm vững kiến thức nghiệp vụ Sư phạm, bao gồm Tâm lý học, Giáo dục học, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh.
- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:
Giảng dạy Hóa học ở trường trung học phổ thông và trung học cơ sở, trường Trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề, trường đại học và cao đẳng hoặc làm việc trong
các cơ sở nghiên cứu khoa học.
Chuyên gia về hóa học tại các cơ sở ứng dụng khoa học kỹ thuật trên các lĩnh vực: phân tích, kiểm nghiệm, đo lường chất lượng, an toàn thực phẩm, các phòng thí nghiệm, kinh doanh thiết bị khoa học - kỹ thuật lĩnh vực hóa - sinh - y dược.
Cán bộ nghiên cứu tại các Viện và Trung tâm nghiên cứu; Cán bộ phân tích kiểm nghiệm hóa học tại các cơ sở dịch vụ phân tích thí nghiệm, cán bộ chuyên môn trong lĩnh vực kinh doanh hóa chất, thiết bị ngành hóa - sinh - y dược; Cán bộ quản lý giáo dục.
Học thạc sĩ và tiến sĩ các chuyên ngành Hóa học và Phương pháp dạy học Hóa học.

5.5. NGÀNH: SƯ PHẠM SINH HỌC
- Mã ngành: D140213
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Mục tiêu đào tạo: Trang bị kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng; kiến thức Sinh học cơ bản để giải quyết tốt các vấn đề thực tiễn nảy sinh trong quá trình dạy học Sinh học ở trường phổ thông, làm cơ sở để nâng cao trình độ đáp ứng được các nhiệm vụ dạy học Sinh học ở các trường đại học, cao đẳng; các kiến thức lý luận dạy học, có khả năng đáp ứng yêu cầu về đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả dạy học Sinh học.
- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:
Giảng dạy Sinh học ở các trường phổ thông, đại học, cao đẳng.
Làm việc tại các viện nghiên cứu và cơ sở sản xuất liên quan đến lĩnh vực Sinh học và Môi trường.
Có khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu nhằm đạt được những trình độ cao hơn (thạc sĩ, tiến sĩ) ở các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Sinh học hoặc chuyển đổi học ở các chuyên ngành gần.

b) Nhóm ngành Sư phạm xã hội
Tổ hợp các môn xét tuyển: Văn, Sử, Địa; Toán, Văn, Tiếng Anh; Toán, Lý, Hóa.
5.5. NGÀNH: SƯ PHẠM NGỮ VĂN
- Mã ngành: D140171
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Mục tiêu đào tạo: Trang bị kiến thức cơ bản về khoa học văn học, ngôn ngữ học, tâm lý học, giáo dục học, phương pháp luận dạy học Ngữ văn; rèn luyện các kỹ năng dạy học, kỹ năng tổ chức hoạt động học tập và tham gia các hoạt động xã hội; tổ chức hoạt động kiến tập Sư phạm và thực tập Sư phạm ở trường phổ thông vào các năm thứ ba và thứ tư của khóa học.
- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:
Giảng dạy môn Ngữ văn trong trường phổ thông; giảng dạy các học phần thuộc lĩnh vực Ngôn ngữ và Văn học trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; cán bộ quản lý giáo dục; nghiên cứu tại các viện nghiên cứu Văn học, Ngôn ngữ.
Công tác hoặc cộng tác viên trong các cơ quan giáo dục, văn hóa, thông tin và truyền thông có nhu cầu về nguồn nhân lực liên quan đến Ngữ văn.
Có khả năng học sau đại học ở các chuyên ngành Ngữ văn, Lý luận và phương pháp dạy học Ngữ văn và Tiếng Việt; học văn bằng hai các ngành khoa học xã hội và nhân văn.

5.6. NGÀNH: SƯ PHẠM LỊCH SỬ
- Mã ngành: D140218
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Mục tiêu đào tạo: Trang bị kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng; Giáo dục Thể chất.
Nắm vững lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới một cách có hệ thống; hiểu biết cơ bản về kiến thức của các khoa học có liên quan như Khảo cổ học, Dân tộc học, Văn hoá học, Địa phương học...; hiểu biết về chương trình, sách giáo khoa Lịch sử ở trường phổ thông.
Nắm vững kiến thức nghiệp vụ sư phạm, lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử ở trường phổ thông để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh.
- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:
Giảng dạy bộ môn Lịch sử trong các trường phổ thông, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.
Cán bộ trong các cơ quan, đoàn thể, tổ chức... có nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực am hiểu về Lịch sử.
Tiếp tục học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ trong các lĩnh vực chuyên sâu về giảng dạy lịch sử và những lĩnh vực có liên quan khác. Có khả năng học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) ngành Lịch sử và các chuyên ngành gần.
5.7. NGÀNH: SƯ PHẠM ĐỊA LÝ
- Mã ngành: D140219
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Mục tiêu đào tạo: Trang bị kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng; kiến thức đầy đủ và chuyên sâu về Giáo dục Thể chất; Đào tạo giáo viên có trình độ cử nhân khoa học địa lý, có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ Sư phạm để giảng dạy địa lý ở các trường trung học phổ thông, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục về quy mô, chất lượng, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Có khả năng tự học, tự nghiên cứu nhằm đạt được những trình độ cao hơn.
- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:
Giảng dạy môn Địa lý và các nội dung tích hợp có liên quan đến bộ môn ở các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, trường Đại học, Cao đẳng.
Cán bộ nghiên cứu tại các viện, trung tâm về lĩnh vực Địa lý học và lĩnh vực giáo dục; Cán bộ quản lý giáo dục; đảm nhận các công việc khác như cán bộ quản lý giáo dục và các lĩnh vực có liên quan.
Có khả năng học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) ngành địa lý học và các chuyên ngành gần.
5.8. NGÀNH: GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ
- Mã ngành: D140205
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Mục tiêu đào tạo: Trang bị kiến thức giáo dục đại cương; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng; các phạm trù, quy luật, nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin; kiến thức cơ bản về lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, pháp luật Việt Nam; kiến thức nghiệp vụ Sư phạm, bao gồm Tâm lý học, Giáo dục học, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh.
- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:
Giảng dạy môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông.
Giảng dạy môn Chính trị ở các trường trung cấp chuyên nghiệp, các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; Giảng dạy về lý luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng, trường chính trị cấp tỉnh.
Làm việc trong các cơ quan quản lý giáo dục; các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị.
Học sau đại học các chuyên ngành thuộc lĩnh vực chính trị như: Lý luận và phương pháp dạy học Chính trị, Chính trị học; Tiếp tục học các chuyên ngành như: Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

5.9. NGÀNH: GIÁO DỤC TIỂU HỌC
- Mã ngành: D140202
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Mục tiêu đào tạo: Trang bị kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng; kiến thức khoa học cơ bản bao gồm Toán, Tiếng Việt, Văn học, Tự nhiên và Xã hội, Đạo đức, Mĩ thuật, Âm nhạc, Kỹ thuật, Sinh lý trẻ đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.
Có kiến thức nghiệp vụ Sư phạm, bao gồm Tâm lý học, Giáo dục học, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn để dạy tốt các môn học và tổ chức tốt các hoạt động giáo dục học sinh tiểu học.
- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:
Giáo viên tiểu học; Giảng viên cao đẳng, đại học đào tạo giáo viên Tiểu học; Chuyên viên về lĩnh vực giáo dục Tiểu học của các sở, phòng Giáo dục và Đào tạo; Cán bộ các cơ quan, tổ chức nghiên cứu và tư vấn phát triển giáo dục Tiểu học.
Học tiếp chương trình sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) các chuyên ngành Giáo dục học (cấp Tiểu học), Quản lý giáo dục, Lý luận và phương pháp dạy học Tiểu học, Lý luận và lịch sử giáo dục.

5.10. NGÀNH: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH
- Mã ngành: D140208
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Mục tiêu đào tạo: Trang bị kiến thức giáo dục đại cương và kiến thức cơ bản về đường lối cách mạng, đường lối quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Có hiểu biết lý luận và thực tiễn về công tác quốc phòng - an ninh của Nhà nước, có nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, về nghệ thuật đánh giặc giữ nước của dân tộc, có kiến thức cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật quân sự, về điều lệnh quân đội Nhân dân Việt Nam.
Nắm vững kiến thức thức nghiệp vụ Sư phạm và phương pháp dạy học bộ môn để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh.
- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:
Giảng dạy bộ môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh ở các trường THPT, trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học. Công tác ở các cơ quan trong hệ thống chính trị, cán bộ chuyên trách về Quốc phòng - An ninh ở các cơ quan, đơn vị.
Tiếp tục học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ trong các lĩnh vực về Quốc phòng - An ninh.
Học tập sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) các chuyên ngành tương ứng.

c) Các ngành Sư phạm năng khiếu
5.11. NGANH: GIÁO DỤC MẦM NON
- Mã ngành: D140201
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Tổ hợp các môn xét tuyển: Toán, Văn, Năng khiếu; Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu.
- Mục tiêu đào tạo: Trang bị kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng; hệ thống tri thức về các đặc điểm và quy luật phát triển tâm - sinh lý trẻ mầm non; công tác chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non.
Hiểu biết về mục tiêu, chương trình giáo dục mầm non; có kiến thức hệ thống về giáo dục phát triển toàn diện cho trẻ mầm non, phương pháp giáo dục trẻ mầm non và đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non.
Có kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe cho trẻ mầm non, bao gồm kiến thức về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; dinh dưỡng và an toàn thực phẩm; phòng bệnh, đảm bảo an toàn và xử lý ban đầu các bệnh và tai nạn cho trẻ mầm non.
- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:
Giáo viên và cán bộ quản lý ở trường Mầm non; Giảng viên ở các trường Cao đẳng, Đại học đào tạo giáo viên Mầm non; Chuyên viên tại Viện nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu Giáo dục mầm non; Chuyên viên bậc học mầm non tại Bộ Giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục và đào tạo và Phòng Giáo dục và đào tạo.
Học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) các ngành: Giáo dục mầm non, Giáo dục học (bậc mầm non), Lý luận và lịch sử giáo dục, Quản lý giáo dục.
5.12. NGÀNH: GIÁO DỤC THỂ CHẤT
- Mã ngành: D140206
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Tổ hợp các môn xét tuyển: Toán, Sinh, Năng khiếu.
- Mục tiêu đào tạo: Trang bị kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng; kiến thức đầy đủ và chuyên sâu về Giáo dục Thể chất; phương pháp tư duy lôgíc để nâng cao trình độ khoa học và nghiệp vụ Sư phạm, đáp ứng được các yêu cầu đổi mới giáo dục; kiến thức nghiệp vụ Sư phạm, bao gồm Tâm lý học, Giáo dục học, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Giáo dục Thể chất để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh.
- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:
Giáo viên giảng dạy môn Thể dục ở các trường phổ thông, giảng viên giảng dạy các học phần Giáo dục thể chất ở các cơ sở giáo dục và đào tạo.
Cán bộ nghiên cứu ở các viện, học viên, các cơ sở nghiên cứu khoa học Thể dục - Thể thao.
Cán bộ quản lý, cán bộ phong trào Thể dục - Thể thao ở các sở, phòng văn hóa, thể thao và du lịch.
Học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) các chuyên ngành tương ứng.
d) Các ngành tuyển sinh theo ngành
Tổ hợp các môn xét tuyển: Toán, Văn, Tiếng Anh.
5.13. Ngành: Sư pHạM tiếng anh
- Mã ngành: D140231
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Mục tiêu đào tạo: Trang bị kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng; kiến thức về giảng dạy tiếng Anh, lý luận về hoạt động dạy và học ngoại ngữ, các đường hướng và phương pháp giảng dạy tiếng Anh, kiểm tra đánh giá, tương đương chuẩn kiến thức TKT (Teaching Knowledge Test); kiến thức về ngôn ngữ tiếng Anh như một hệ thống và như công cụ giao tiếp trong thực tế giảng dạy tại lớp học; kiến thức cơ bản về văn hóa các nước nói tiếng Anh; kiến thức nghiệp vụ Sư phạm để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh.

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:
Giảng dạy tại các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học.
Công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp có liên quan đến công việc phiên, biên dịch tiếng Anh; cơ quan nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa trong và ngoài nước.
Học thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ học ứng dụng.
5.14. NGÀNH: NGÔN NGỮ ANH
- Mã ngành: D220201
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Mục tiêu đào tạo: Trang bị kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng; kiến thức tiếng Việt để biên dịch, phiên dịch và soạn thảo văn bản; kiến thức về lý thuyết biên, phiên dịch; kiến thức đại cương về văn hóa, xã hội, chính trị và kinh tế các nước nói tiếng Anh; về giao tiếp văn hóa nói chung và kiến thức giao tiếp Anh - Việt; về tiếng Anh du lịch, tiếng Anh kinh tế, tiếng Anh thương mại và tiếng Anh văn phòng.
Giao tiếp thành thạo tiếng Anh ở bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết tương đương bậc 5 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam;
Có thể biên dịch, phiên dịch đạt yêu cầu các thể loại ngôn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại.
- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:
Làm việc tại bộ phận đối ngoại của các cơ quan quản lý nhà nước ở các ngành, các cấp; các công ty liên doanh, tổ chức phi chính phủ, tổ chức nước ngoài, các công ty du lịch, thương mại,...; các cơ quan nghiên cứu ngôn ngữ - văn hóa trong và ngoài nước.
Giảng dạy tại các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học (nếu có Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm).
Học thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh trong và ngoài nước, Ngôn ngữ tiếng Anh, Ngôn ngữ và Ngôn ngữ học ứng dụng.