BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số: /TB-ĐHV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Nghệ An, ngày tháng 9 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh đào tạo lớp Bồi dưỡng cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Trường Đại học Vinh thông báo tổ chức mở lớp Bồi dưỡng chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm theo Thông tư số 12 /TT-BGDĐT ngày 12  tháng 4  năm 2013 cho các đối tượng học viên có nhu cầu. Cụ thể như sau:

  1. Đối tượng đăng ký học:
  •  Những người đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng trên phạm vi cả nước có nhu cầu trở thành giảng viên.
  •  Giảng viên ở các trường đại học và cao đẳng.
  •  Những người tham gia giảng dạy tại các Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm bồi dưỡng chính trị, tham gia công tác quản lý giáo dục ở các địa phương.

2. Chương trình đào tạo: Theo Thông tư số 12 /TT-BGDĐT ngày 12  tháng 4  năm 2013.

3. Thời gian đăng ký, lịch học, học phí:

-  Lệ phí học: 3.500.000đ/1 học viên

-  Đăng ký và nộp lệ phí: từ ngày 22/9/2016 đến ngày 20/10/2016.

-  Dự kiến khai giảng: ngày 24/10/2016, thời gian học vào các buổi tối trong tuần và thứ 7, chủ nhật.

- Địa điểm học: Trường Đại học Vinh

4. Liên hệ:

- Hồ sơ đăng ký học gồm: Đơn đăng ký học (có tại văn phòng Trung tâm Đào tạo liên tục), 02 ảnh 4x6, bản phô tô chứng minh thư và bản phô tô bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng.

- Hồ sơ nạp tại: Trung tâm đào tạo liên tục, Tầng 1 nhà A0, Trường Đại học Vinh; Điện thoại: 0383.733.666;  Email: daotaolientuc@vinhuni.edu.vn; Di động: 0949.785.557 (Cô Phạm Thị Quỳnh Như).

Nơi nhận:

- Các đơn vị có liên quan;

- BBT website, eOffice;

- Lưu HCTH, ĐTLT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký)

 

 

TS. Trần Tú Khánh

 

File đính kèm: tb_thi_nvsp.PDF