Ngày

25/7/2020

Sáng

Từ 7h00: Họp cán bộ của điểm coi thi

Từ 8h00: Làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh, phổ biến Quy chế thi

Chiều

Từ 13h00: Thi môn Cơ bản

Ngày

26/7/2020

Sáng

Từ 6h30:Thi môn Cơ sở

Chiều

Từ 13h00: Thi môn Ngoại ngữ

Từ 16h00: Thi vấn đáp cho thí sinh chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh