Chương trình học theo chuẩn TWĐ quy định mới nhất (http://doanthanhnien.vn/docview/1125/view.htm

Nội dung chương trình 

TT

Nội dung bồi dưỡng

Số tiết

1.

Khối kiến thức  luận về công tác thanh thiếu nhi

65

1.1

Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về thanh niên

10

1.2

Những vấn đề cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

10

1.3

Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên

10

1.4

Những vấn đề cơ bản về Đội TNTP Hồ Chí Minh

10

1.5

Những vấn đề cơ bản về Hội LHTN Việt Nam

05

1.6

Những vấn đề cơ bản về Hội Sinh viên Việt Nam

05

1.7

Những vấn đề cơ bản về tâm lý thanh thiếu nhi

05

1.8

Cán bộ đoàn và công tác của người cán bộ đoàn

05

1.9

Thảo luận và hướng dẫn ôn tập

05

2.

Khối kiến thức nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội

70

2.1

Nghiệp vụ công tác Tuyên giáo

10

2.2

Nghiệp vụ công tác Tổ chức

10

2.3

Nghiệp vụ công tác Kiểm tra, giám sát

05

2.4

Nghiệp vụ công tác Văn phòng

15

2.5

Nghiệp vụ công tác Đoàn kết tập hợp thanh niên

10

2.6

Nghiệp vụ công tác thiếu nhi

10

2.7

Thảo luận và hướng dẫn ôn tập

10

3.

Khối kiến thức kỹ năng công tác thanh thiếu niên

75

3.1

Kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể

20

3.2

Kỹ năng tổ chức diễn đàn, đối thoại, hội thảo

20

3.3

Kỹ năng tham mưu, phối hợp tổ chức các hoạt động

15

3.4

Kỹ năng tổ chức các hoạt động truyền thông

15

3.5

Thảo luận và hướng dẫn ôn tập

05

4.

Khối kiến thức cập nhật, bổ trợ và thực tế chuyên môn

50

4.1

Chuyên đề cập nhật, bổ trợ lựa chọn tùy theo đối tượng học

- Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới.

- Đoàn tham gia xây dựng văn minh đô thị.

- Đoàn tham gia cải cách hành chính và phong trào 3 trách nhiệm.

- Tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng.

- Phong trào nghiên cứu khoa học trong học sinh, sinh viên. Phong trào sinh viên 5 tốt.

- Quản lý Nhà nước về công tác thanh niên.

- Hướng dẫn thủ tục vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội.

20

4.2.

Thực tế chuyên môn, viết báo cáo thực tế

30

Tổng

260 tiết